Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement Tennisvereniging Frisselstein

Versie    1 juni 2023

Tekst     Hugo van Haaren (secretaris)

LIDMAATSCHAP

Artikel 1 Iedereen kan lid van tennisvereniging Frisselstein  worden. De minimum leeftijd om lid te kunnen worden is 6 jaar.

Artikel 2 Elk lid betaalt jaarlijks contributie. In die contributie is de afdracht van tennisvereniging Frisselstein  aan de KNLTB verdisconteerd. Voor vrijwillige deelname aan competitie, trainingen en andere activiteiten kunnen voor deelnemende leden aanvullende kosten in rekening gebracht worden. Artikel 3 Als een lid niet aan zijn of haar financiële verplichtingen voldoet, kan het bestuur het lidmaatschap van de vereniging na een waarschuwing opzeggen.

Artikel 4 Het bestuur kan een lid om moverende redenen voor een periode schorsen of in overleg met dat lid, een sanctie of andere maatregel opleggen.

Artikel 5 Voor een goed functionerende ledenadministratie dient elk lid de volgende gegevens beschikbaar te stellen:

 • Achternaam 
 • Voornamen    
 • Roepnaam    
 • Adres      
 • Postcode         
 • Woonplaats        
 • (Mobiel) telefoonnummer        
 • E-mailadres        
 • Pasfoto     
 • Geboortedatum       
 • KNLTB-nummer (indien bekend)
 • Speelsterkte (indien bekend)

Artikel 6 Leden geven een adreswijziging door aan het secretariaat.

Artikel 7 Schade aan de vereniging of aan haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid kan door de vereniging geheel of gedeeltelijk op dat lid worden verhaald.

Artikel 8 Alle leden kunnen de statuten van de vereniging, dit huishoudelijk reglement en het baanreglement op de website van onze vereniging lezen.

Artikel 9 In het privacy reglement van de vereniging zijn alle relevante zaken die volgens de AVG geregeld moeten worden, vastgelegd.

Artikel 10 Van alle leden , vanaf 21 jaar en jonger dan 75 jaar, wordt verwacht dat ze elk jaar 8 uren bardienst uitvoeren. Dit aantal wordt jaarlijks door het bestuur bepaald. De bardienst kan worden afgekocht, het bedrag waarvoor kan worden afgekocht is aantal bardienst uren x € 5,-. De KNLTB-app geeft zicht in het aantal  in te plannen diensten.  

BESTUUR

Artikel 11 Het bestuur bestaat uit een door de algemene ledenvergadering vast te stellen oneven aantal leden met een maximum aantal van 7 leden. Minimaal heeft het bestuur een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Bestuursbesluiten worden zo mogelijk unaniem en zo nodig bij meerderheid van stemmen genomen. Daarom dient het aantal bestuursleden oneven te zijn.

Artikel 12 Indien op enig moment alle bestuursleden zullen zijn afgetreden zullen deze bestuursleden fungeren als tijdelijk bestuur tot de algemene ledenvergadering een nieuw bestuur heeft gekozen. Ingeval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de laatstelijk, reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur. Een tijdelijk bestuur is gehouden zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering bijeen te roepen tot het kiezen van een nieuw bestuur.

Artikel 13 Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 2 jaar. Aftredende bestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen.

Artikel 14 De kandidaatstelling van nieuwe bestuursleden door het bestuur wordt bij de oproeping  voor de algemene ledenvergadering meegedeeld. Een voordracht  voor een bestuurslidmaatschap door leden moet 3 x 24 uur voor aanvang van de algemene ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingediend, voorzien van een door het kandidaat-bestuurslid ondertekende bereidverklaring.

Artikel 15 De benoeming van bestuursleden door de algemene ledenvergadering geschiedt uit een lijst van kandidaten, aangemeld conform de in het vorige artikel vermelde procedure.

Artikel 16 De in de statuten bedoelde kascommissie, bestaande uit 2 door de vergadering gekozen leden, wordt gekozen voor een periode van 2 jaar. Jaarlijks zal een van de leden aftredend zijn.

Artikel 17 De vergaderingen van het bestuur zijn besloten. Het bestuur kan derden uitnodigen om (een gedeelte van) de bestuursvergadering bij te wonen. 

Artikel 18 In de notulen van de algemene ledenvergadering én van het bestuur worden namen van personen uitsluitend functioneel  en met respect voor de persoon in kwestie genoemd.

ACCOMMODATIE

Artikel 19 Het tennispark van de vereniging met haar gebouwen is gedurende de door het bestuur te bepalen tijden toegankelijk voor leden van de vereniging.

Artikel 20 Het bestuur stelt een baanreglement vast waarin nadere regelingen worden opgenomen inzake  het gebruik van de tennisbanen en de gebouwen van de vereniging door leden van de vereniging, welk reglement op de site van onze vereniging wordt gepubliceerd.

Artikel 21 Introductie van leden van niet tot de vereniging behorende personen is slechts toegestaan op voorwaarden zoals deze vermeld staan in het baanreglement.

Artikel 22 Wedstrijden, toernooien en andere evenementen worden, na goedkeuring door het bestuur, georganiseerd door daartoe aangewezen commissies  en personen. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 413 353 046

Clubhuis

Prins Willem Alexander Sportpark 20
5461 XL Veghel

KVK-nummer

40215312